KULLANIM KOŞULLARI

Acenta, Kiralama yaparak rezervasyon yaptığı kendi filosu dışındaki Yat 'lar için yapmayı vaat ettiği, hizmetler ile ilgili bilgiyi, Yat işletmecisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, Yat 'ların, ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı, acentanın mesuliyeti yoktur. Sorumluluk münhasıran Yat işletmecisin de olup, müşteri eksiklik yahut hizmet kusurlarından dolayı Yat işletmecisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul eder.

   Acentanın kendi filosu dışındaki kiralama yaptığı Yat 'ın öngörülen standartları taşımaması veya Mavi Tur 'un başlayacağı tarihte bu standartta hizmet verebilecek durumda olmaması halinde, acenta müşteriyi aynı standartta, bir başka Yat da Mavi Tur 'a çıkarmak üzere, rezervasyon ve Mavi Tur 'a çıkartmak hakkına haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabullenmez ise rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul beyan eder.

  12-) Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli Tüketicinin özen borcudur. Tüketici şikayetçi olduğu halde hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması, şikayet konuları ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

13-) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu Mavi Tur 'a  katılan Tüketici (ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri Tüketici (ler) nin bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Müşteri bu Mavi Tur rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos, havale veya eft ile alarak her hangi bir sebepten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu Mavi Tur rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesi ile Mavi Tur 'a katılan Tüketici (ler) nin acenta aleyhine ve katılmış oldukları Mavi Tur ile ilgili dava ve takipler ve acentanın Tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde acenta sözleşmede imzası bulunan Tüketici (ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur.

14-)  acentanın Tüketicilerle ve tüm organizasyoncercevesinde, hizmet sağlayıcılar ile aracı olduğu konumlardan dolayı, kendisine müracaat ile Mavi Tur 'a kayıt olan Tüketicilerin, acenta ile hizmeti üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; hizmetin programlarında gösterilen hareket yerinde bulunmamasından; 5. madde de belirtilen mücbir sebeplerden, her türlü maddi hasarlı kazalardan, Kiralama Yapılan Yat 'ların eksik veya hatalı hizmetlerinden, acentanın işleten sıfatı olmaması nedeni ile asli veya feri fail gibi doğrudan doğruya veya dolaylı sorumlu olmadığını acentanın sadece tavsiye edici olduğunu taraflar bilmektedirler. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk kaideleri dahilinde acentadan talep olunabilecek miktar, asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir. Acenta bu gibi durumlarda kendisinden talep olunabilecek miktarı ödeyip ödememekte serbesttir.

15-)  Uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar Denizciler Odası  ilgili kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmişlerdir. Taraflar ; evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde İstanbul Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir.

16-) Bu sözleşme yazılı olmayan hususlarda 1618 S.K ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, tüzük ve genelgeler ile tebliğ ve çizelgeler; 2034 S.K IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon Hükümleri ve Uluslararası özel ve resmi sözleşmeleri tatbik olunacaktır.

 

Ön ödeme yapılması ile tüm sözleşme şartları iki taraflı kabul edilmiş sayılacaktır.